مصاحبه و پیش ثبت نام

دانش آموزان متقاضی برای ورود به دبیرستان پسرانه غیردولتی جهان دانش میباست اقدام به تکمیل فرم زیر برای آزمون ورودی نمایند.

 

لطفا پایه تحصیلی برای سال آینده خود را انتخاب نمایید.

لطفا صبر کنید