منشور آموزشی پایه

  معاون گروه آموزشـی پایه، جناب آقای سرخی

IMG_4584

از آنجا که آموزش دروس مختلف در دبیرستان جهان دانش  به روش تستی و تشریحی استوار است از جمله اولویت های سیستم آموزشی در کنار اساتید خبره و گروه مشاورین، داشتن برنامه و پرسه مشخص برای روال پیگیری آموزشی دانش آموز است. نظارت ویژه آموزشی در کنار بحث انضباطی برای رسیدن به هدف (کنکور سراسری) از جمله مسائل مورد توجه سیستم است.

تجربه به ما ثابت کرده است که توجه ویژه به درس روز، برنامه ریزی مدون و مشخص، شرکت در آزمون های مستمر روزانه – هفتگی – جامع (تستی-تشریحی)، چک شدن تکالیف تاثیر مستقیم و ویژه ای روی عملکرد دانش آموزان خواهد شد.

حال آنکه در کنار همکاری دانش آموز با مشاور و معاون پایه خود در صورت سهل انگاری و استمرار آن تصمیمات متاخذه طبق قانون آموزشی مجموعه جهان دانش از منشور آموزشی استفاده خواهد شد که مشاور هر کلاس با توجه به شرایط و روحیات دانش آموز خود از طریق منشور آموزشی اعمال نظر خواهد کرد.

عدم انجام تکالیف یا غیبت غیر موجه در روزهای خاص همچون آزمون های هفتگی ، … یا بی توجهی به برنامه مشاور از جمله موارد قابل بررسی در بحث منشور آموزشی است.